Управување

Кугларскиот клуб „Пелистер – Т&С Холдинг“ е управуван од Управниот одбор на клубот предводен од претседателот Тони Гашовски.

pretsedatel@pelister-tsholding.mk

Тренерската работа и спортските активности во клубот се управувани од тренерот Игор Михајловски.

trener@pelister-tsholding.mk

The bowling club “Pelister – T & S Holding” is managed by the  Board Committee of the club-lead by the president Toni Gasovski.

pretsedatel@pelister-tsholding.mk


Coaching and sporting activities in the club are managed by the coach Igor Mihajlovski.

trener@pelister-tsholding.mk