Амблем

Логото на клубот е авторско и не смее да се копира или употребува без дозвола на управата на клубот.