Стратегија

Стратегијата како да се стигне до елитното женско куглање е јасна, бара многу работа, работа и само работа. Клубот логистички одлично е позициониран и ќе може да овозможи одлични услови за непречени тренинзи, обезбеен е стручен кадар кој ќе може професионално да работи со младите кугларки и да го извлече нивниот кугларски и натпреварувачки максимум, ќе бидат обезбедени услови за поголем број на контролни и пријателски натревари со женските клубови од Скопје, услови за меѓународна соработка и турнирски натпреварувања, учество во европските купови, репрезентацијата.


Со други зборови, многу натпреварувања, многу пот и многу солзи ќе бидат гаранција која ќе го направи кугларскиот клуб „Пелистер – Т&С Холдинг“ од Битола да биде препознатлив бренд и во Македонија и во Европа.
Клубот треба да претставува гордост за градот, гордост за својата земја. 

The strategy of reaching the elite female bowling is clear, it requires lots of work, work and work only. The club is logistically well positioned and can provide excellent conditions for uninterrupted trainings, also professional staff is provided which will be able to work professionally with the young bowlers and extract their bowler and competition maximum, conditions will be provided for a greater number of test and friendly matches with women’s clubs from Skopje, conditions for international cooperation and tournament competitions, participation in European cups and in, the national team.


In other words, many competitions, thre sweat and many tears will be a guarantee that will make the bowling club “Pelister – T & S Holding” from Bitola to be a recognizable brand both in Macedonia and in Europe.The club should represent the pride of the city and pride for the country.