Амбиции

Кугларскиот клуб „Пелистер – Т&С Холдинг“ е прв и единствен женски кугларски клуб од Битола и како таков има основна цел да го стимулира населението во Пелагонискиот регион активно да кугла, а со тоа и да придонесе за развој на женското куглање во нашата земја. 


Со оглед на квалитетот кој го поседуваме како генерација на кугларки кои произлегоа од проектот „Кугламе и сме среќни“, тренерскиот потенцијал, исклучително квалитетната логистика и мотивираноста кај членовите макотрпно да тренираат, управата на клубот си постави многу висока цел пред себе, да постигнува мерливи успеси на меѓународна сцена, со долгорочна амбиција да се застане на европскиот трон.


Свесни дека оваа високо поставена цел од наша страна нема да биде воопшто лесна задача, организирано, уште од најмлада возраст системски чекор по чекор ќе се остваруваат зацртаните планови.

Имаме многу млада екипа, генерација 2003/04 и фокусот ќе биде ставен во натпреварувањата во младинските категории U18 и U23 и очекуваме костурот на македонската младинска женска репрезентација да биде составена токму од нашите кугларки.

The bowling club “Pelister – T & S Holding” is the first and only female bowling club from Bitola and as such it has the main goal to stimulate the population in the Pelagonia region to actively play bowling, and thus contribute to the development of women’s bowling in our country.


Given the quality that we own as a generation of bowlers that came out of the “We bowl and we’re happy” project, the coaching potential, exceptional quality logistics and the motivation of the members to labourily train, the club management has set a very high goal in front of itself, achieving measurable successes on an international stage, with a long-term ambition to stand on the European throne.


Recognizing that this highly placed goal from our side will not be an easy task at all, organized, from the youngest age, the planned plans will be realized step by step.

We have a very young team, generation 2003/04, and the focus will be placed on competitions in U18 and U23 youth categories and we expect the skeleton of the Macedonian youth women’s team representation to be consisted from our competitors.